Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Op al onze overeenkomsten zijn uitsluitend onderhavige voorwaarden van toepassing.
 2. Klachten dienen, om aanvaard te worden, schriftelijk gedaan te worden, binnen de achtenveertig uur na facturatie.
 3. In geval van geschil, is het Vredegerecht van Brugge of zijn de Rechtbanken te Brugge alleen bevoegd. Wij behouden ons nochtans het recht toe, wanneer wij al eisende partij optreden, het geschil voor een andere bevoegde Rechtbank te bren- gen. Enkel Belgisch recht is van toepassing.
 4. Onze facturen zijn betaalbaar contant te Zedelgem, ten laatste 30 dagen na fac- tuurdatum. Het in omloop brengen van wissels wijkt niet af van die bepaling.
 5. Elke factuur die niet betaald is op haar vervaldag, draagt een interest van 12% per jaar zonder voorafgaande verwittiging.
 6. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo ver- hoogd met 12% met een minimum van 250 euro en een maximum van 2500 euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. De gerechtskosten, mede intresten, blijven ten laste van de schuldenaar.
 7. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven het verkochte goed en de geleverde diensten en werk eigendom van de verkoper zolang de to- tale prijs door de koper niet betaald werd.
 8. Al onze offerten zijn zonder verbintenis en onder voorbehoud van onze bevesti- ging voor definitief akkoord. Al onze offerten zijn 7 dagen geldig en voor uit- voering binnen de 30 dagen na offertedatum.
 9. De gevallen van overmacht, staking, oorlog, brand of van alle aard, alle gevallen onafhankelijk van onze wil, geven ons het recht de uitvoering van de werken te schorsen, zonder dat wij verantwoordelijk gesteld kunnen worden: geen enkele schadevergoeding kan ons worden gevraagd door deze feiten.
 10. In geval van annulatie van een opdracht door de opdrachtgever zal deze een for- faitaire schadevergoeding van minstens 25% van de uit te voeren prestaties aan ons verschuldigd blijven en dit ten titel van schadevergoeding van de gederfde winst. Daarenboven dienen eveneens de werkelijk gemaakte kosten te worden betaald. De orders zijn uitgevoerd in de kortst mogelijke tijd, maar zonder formele verbinte- nis van onzentwege, zelfs wanneer de datum zou bepaald geweest zijn per brief- wisseling.
 11. Klachten die slaan op de eventuele niet-conformiteit van onze levering en/of even- tuele zichtbare gebreken, moeten ons aangetekend gemeld worden binnen de 48 uren na de levering, deze slaande op eventuele onzichtbare gebreken, binnen de 6 werkdagen na levering en/of plaatsing. Onze waarborg strekt zich in elk geval nooit verder uit dan zes maanden na de levering. Evenmin worden klachten aan- vaard van deuren die een temperatuursverschil hebben ondergaan.
 12. Indien de plaatsing dient te worden uitgevoerd door onze zorgen, dan is de in de overeenkomst opgegeven prijs deze van de normale standaarduitvoering. Bij een niet normale standaarduitvoering (onder andere te wijten aan het uitbreken van een bestaande deur, de afwezigheid van vastzettingspunten, het afzagen van een deurblad, het aanpassen van schamieren, …) zullen de gepresteerde meerwerken aan het opdat ogenblik van toepassing zijnde uurloon aangerekend worden en dit zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging.
 13. Afwijkingen in kleur, houtstructuur, modelomlijsting of textuur, kunnen ons niet ten laste gelegd worden. Tevens zal een klacht te wijten aan opstijgend vocht niet als schade aanvaard worden en bijgevolg niet ten onze laste kunnen gelegd wor- den.
 14. Alle buitenschrijnwerk wordt standaard uitgevoerd met een grondlaag impregne- ring. Alle verdere uitwerking is ten laste van de klant.
 15. We hebben steeds het recht voorschotrekening voor werken te sturen. Bij gebreke van tijdige betaling van deze voorschotrekeningen kunnen de werken door ons stilgelegd worden tot na betaling, zonder enige voorafgaande verwittiging en zon- der enigen schadevergoeding van gelijk welke aard ten onze laste.
 16. Verzonden goederen reizen op risico van de koper, zelfs indien deze firanco ver- zonden worden.
 17. De BTW is niet in onze prijzen inbegrepen, tenzij anders vermeld op de bestelbon.
 18. Een afwijking van een of ander van onze algemene verkoopsvoorwaarden leidt in geen geval tot het niet toepassen van de andere verkoopsvoorwaarden.
 19. Behoudens andersluidende overeenkomsten, worden de aan ons toegewezen wer- ken uitgevoerd in regie volgens de op dat ogenblik van toepassing zijnde uurlonen.
 20. De klant aanvaardt de verkoopsvoorwaarden door het louter feit van een beroep te doen op onze diensten.